behandelkamer ontharen laser

Actie

25% KASSAKORTING OP ALLE BEHANDELINGEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

La Laser hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1-Toestemming

 • De overeenkomst tussen La Laser en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de La Laser tot behandeling.
 • La Laser is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
 • De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan La Laser door het invullen en ondertekenen van het toestemmingsformulier van La Laser.
 • De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud, gelet op de zorgvuldigheid, toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
 • La Laser kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt. Door ondertekening van dit toestemmingsformulier verbindt de cliënt zich aan de informatie, adviezen en voorwaarden van de laserbehandeling.

2-Informatie

 • De cliënt dient La Laser tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 • La Laser betracht geheimhouding ten aanzien van de verstrekte informatie en gegevens en draagt naar vermogen zorg voor de bescherming van de persoonlijke informatie van de cliënt.

3-zorgverzekering

 • De cliënt draagt er zelf en tijdig zorgt voor dat hij op de hoogte is of zijn verzekeraar de behandeling vergoedt en zo ja, in welke mate. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

4-Betaling

 • Client betaalt direct na de behandeling contant of per pin.

5-Annulering

 • In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur van tevoren bij La Laser af te zeggen.
 • Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal La Laser het bedrag aanbetaling aan betreffende cliënt niet terugbetalen.
 • Afspraken dienen per e-mailbericht of telefonisch te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door La Laser is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van La Laser, kan geen reden zijn van het niet tijdig afzeggen van de afspraak.

6-Aansprakelijkheid

 • Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van La Laser leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door La Laser afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. La Laser is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens La Laser.
 • La Laser kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.
 • La Laser is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.
 • La Laser is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op de huid na de behandeling(en).

7-Klachten

 • In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door La Laser, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. La Laser en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 • Een klacht, zoals de onder artikel 7 genoemde voorwaarde, dient door de cliënt per e-mail ingediend te worden.

9-Toepasselijk recht

 • Op de tussen La Laser en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10-Wijziging

 • La Laser behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 • Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.